Marketing Vitaminen hanteert een aantal duidelijke spelregels (of voorwaarden) om in bepaalde situaties duidelijkheid te verschaffen over de juistheid van handelen. Deze spelregels zijn zowel opgesteld voor de opdrachtgever als de gebruiker; Marketing Vitaminen. Op alle diensten van Marketing Vitaminen zijn deze voorwaarden van kracht.

Belangrijkste spelregels Marketing Vitaminen

Hieronder enkele belangrijke onderdelen van de voorwaarden van Marketing Vitaminen.

  • Indien Marketing Vitaminen van mening is dat een opdracht conflicteert met de ethische waarden van Marketing Vitaminen, dan kan Marketing Vitaminen een opdracht weigeren. Ook indien dit ontstaat op een moment dat een opdracht reeds loopt. De tot dan gemaakte kosten zullen dan wel in rekening worden gebracht.
  • Marketing Vitaminen stuurt altijd een factuur na afloop van de evaluatie, behalve indien de evaluatie niet binnen 5 werkdagen kan plaatsvinden door omstandigheden bij de opdrachtgever. In dat geval wordt de factuur binnen 5 werkdagen na afronding van de werkzaamheden verzonden.
  • De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
  • Bij grote opdrachten kan de factuur in delen worden gezonden.
  • Al hetgeen Marketing Vitaminen bij u ter ore komt zal geheim worden gehouden.
  • Het is van belang dat u als opdrachtgever op de hoogte is van de voorwaarden voordat de opdrachtbevestiging wordt getekend.
  • Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is ingesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is ingesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  • De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
  • De contractduur tussen opdrachtgever en gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indienen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Download hier de complete voorwaarden.